Konkursa Latvijas Dizaina gada balva 2017 nolikums

 

1. Konkursa mērķis

Latvijas Dizaina gada balva (konkurss) ir ikgadējs, nacionāls dizaina nozares konkurss, kura mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilākos sniegumus, sekmējot Latvijas dizaina nozares attīstību un izaugsmi ilgtermiņā.

2. Konkursa organizatori

Konkursu organizē dizaina birojs H2E (turpmāk tekstā organizators) sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Dekoratīvās mākslas un dizaina departamentu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju.

3. Konkursa dalībnieki

Konkursam darbus var pieteikt ikviens autors vai cita ar darbu saistīta persona – fiziska vai juridiska persona, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u.c. Ja viens un tas pats darbs tiks pieteikts vairāk nekā vienu reizi, apstiprināts tiks tas, kurš ticis iesniegts pirmais. Konkursam var pieteikt gan Latvijā realizētus darbus, gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Viens iesniedzējs konkursā var pieteikt ne vairāk kā divus darbus. Visiem darbiem ir jābūt pieejamiem žūrijas apskatei. Dalībnieki konkursā var piedalīties ar vairākiem darbiem. Studiju darbus konkursā var pieteikt izglītības iestādes sadarbībā ar studentu (-iem), pieteikumā norādot visas darba tapšanā iesaistītās personas un to lomu. Konkursā var piedalīties dalībnieki, kas veikuši valsts noteikto nodokļu nomaksu par savu profesionālo darbību (konkursa organizatoriem ir tiesības pārliecināties par veikto nodokļu nomaksu Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamā datu bāzē).

4. Autortiesības

Piesakot darbus konkursā un/vai dodot atļauju darbu pieteikšanai, darbu autori bez atlīdzības piešķir organizatoram un Kultūras ministrijai neatsaucamas, teritoriāli neierobežotas, trešajām personām nododamas savu darbu neekskluzīvās izmantošanas tiesības (vienkāršo licenci) informēšanas un reklāmas nolūkiem par konkursu šiem mērķiem atbilstošā apjomā. Vienkāršā licence organizatoram un Kultūras ministrijai tiek izsniegta uz laiku, kamēr attiecīgie darbi ir aizsargājami atbilstoši Autortiesību likumam. Autors apliecina un garantē, ka viņam pieder visas organizatoram un Kultūras ministrijai piešķirtās tiesības un nepastāv ierobežojumi tās izmantot. Autors apliecina un garantē, ka darbs ir viņa oriģināldarbs un, radot darbu, autors nav apzināti pārkāpis citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Darba autors ir atbildīgs pret ikvienu trešo personu, ja tā darbs pārkāpj šo personu intelektuālā īpašuma tiesības. Organizators nav atbildīgs par trešajām personām nodarītu kaitējumu, kas varētu tikt radīts, publiskojot konkursam pieteiktu darbu konkursa vajadzībām. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka darba radīšanā, kas iesniegts konkursam, tikušas izmantotas atbilstoši licencētas datorprogrammas, kā arī autors ir rīkojies tā, lai ar savu darbību atbalstītu, veicinātu un atspoguļotu augstākos dizaina un profesionalitātes standartus, ievērojot vienādas konkurences tiesības un nepārkāpjot citu personu autortiesības.

5. Darbu vērtēšanas kritēriji

Visus konkursam pieteiktos darbus vērtē pēc vienādiem un vienlīdz svarīgiem kritērijiem, neizdalot atsevišķās kategorijās:
• idejas oriģinalitāte,
• atbilstība mērķim,
• estētiskā kvalitāte,
• funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums,
• atbilstoša materiālu izvēle un pielietojums,
• jaunrade,
• tirgus potenciāls,
• ekonomiskā vai sociālā vērtība,
• ekoloģisks (videi draudzīgs) risinājums, ilgtspēja,
• pieejamība.

6. Darbu pieteikšana

Darbu pieteikšanas termiņš ir viens mēnesis – no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. februārim. Darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma veidlapu mājaslapā www.dizainabalva.lv. Pieteikšanas pēdējā dienā, 1. februārī, pulksten 24.00, darbu pieteikuma forma internetā tiks slēgta. Pieteiktajiem darbiem jābūt realizētiem pēdējo divu gadu laikā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai – no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim. Pieteikuma veidlapā precīzi norādīts, kāda tekstuāla un vizuāla informācija par darbu jāiesniedz un kādi vizuālo materiālu tehniskie parametri jāievēro. Visa informācija pieteikuma veidlapā ir jānorāda divās valodās – latviski un angliski. Šo prasību neievērošanas gadījumā pieteiktais darbs netiks vērtēts. Darbu pieteicējs ir atbildīgs par informāciju, kāda tiek norādīta pieteikumā. Mazgabarīta pieteiktie darbi, ko iespējams pārvietot (produkti, drukas darbi, risinājumi utt.), jānogādā organizatoram norādītā vietā un laikā, kas tiks precizēts un izziņots konkursa interneta mājas lapā – www.dizainabalva.lv. Šīs prasības neievērošanas gadījumā pieteiktais darbs netiks vērtēts. Pēc darbu vērtēšanas beigām pieteicējiem, kuru darbi netiks iekļauti finālistu vidū, jāsaņem savi darbi vietā un laikā, kas tiks precizēts un izziņots konkursa interneta mājas lapā – www.dizainabalva.lv. Organizators neveic darbu uzglabāšanu pēc noteiktā termiņa beigām.

7. Žūrija

Konkursā pieteiktos darbus vērtē žūrija, kuru veido gan Latvijas, gan starptautiski eksperti. Žūrijas sastāvs 2017. gadam tiks izziņots publiski pirms darbu iesniegšanas konkursā. Žūrija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Klātesošo balsīm sadaloties vienādās daļās, izšķirošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss. Žūrijas locekļi nedrīkst būt saistīti ar pieteiktajiem darbiem (t.sk., nedrīkst būt darbu autori, pasūtītāji vai īpašnieki, nedz arī autoru darba biedri vienā birojā vai ģimenes locekļi). 

8. Darbu vērtēšanas kārtība

Konkursa darbu vērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā posmā konkursa žūrija izvērtē visus pieteiktos darbus elektroniski, kā arī klātienē, un atlasa finālistus – darbus, kas saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem reprezentē konkursa mērķi. Finālam izvirzītie darbi (otrā kārta) tiks publiski izziņoti konkursa interneta mājas lapā www.dizainabalva.lv un citos publicitātes materiālos, kā arī tiks eksponēti finālam izvirzīto darbu izstādē. Pēc finālistu darbu vērtēšanas žūrija vienojas par augstāko konkursa apbalvojumu sadali konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2017. gada 3. martā. Žūrija sagatavo īsu vērtējumu katram finālam izvirzītajam darbam. Šis vērtējums ir pieejams publiski konkursa interneta mājas lapā www.dizainabalva.lv

9. Rezultātu paziņošana un finālistu darbu izstāde

Konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2017. gada 3. martā, tiks godināti izcilākie Latvijas dizaina produktu un pakalpojumu radītāji. Finālam izvirzītie darbi tiks izstādīti un būs publiski apskatāmi izstādē Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā no 2017. gada 3. marta līdz 9. aprīlim, kā arī citās izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

10. Apbalvojumi

Konkursa ietvaros tiek pasniegti trīs pakāpju apbalvojumi:
• finālista diploms – visiem žūrijas izvirzītajiem fināla darbiem, kas netiek apbalvoti ar nākamo divu pakāpju apbalvojumiem,
• Latvijas Dizaina gada balva 2017 – labākajiem fināla darbiem saskaņā ar žūrijas lēmumu,
• Latvijas Dizaina lielā gada balva 2017 – vienam fināla darbam saskaņā ar žūrijas lēmumu.

Žūrija var lemt par piešķiramo apbalvojumu skaitu, kā arī lemt par kāda no apbalvojumiem nepiešķiršanu. Konkursa apbalvošanas ceremonijā 2017. gada 3. martā tiks publiski paziņoti konkursa laureāti un apbalvoti konkursa fināla darbu autori, piešķirot finālista diplomus labākajiem darbu autoriem un apbalvojumus Latvijas Dizaina gada balva 2017 un Latvijas Dizaina lielā gada balva 2017. Apbalvojumi tiks pasniegti darbu autoriem, kas norādīti darba pieteikuma formā.